Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL: www.tadamtorty.com
 2. Pracownia prowadzona jest przez Maksa Szostaka, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jagiellońska 14, Warszawa, NIP: 1182215964, REGON: 387497615, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 696-662-524.
 3. Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawca prowadzi działalność w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na produkty cukiernicze.
 4. Definicje na potrzeby dokumentu:

II.  Zasady składania zamówień

 1. Zamówienie można złożyć poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej lub drogą mailową:
  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków i kliknięcie przycisku “Zamawiam”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
  Mailowo: [email protected] - niezbędne jest podanie przez Klienta następujących: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów.
 2. Usługa Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia to standardowe urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, ze standardowym typem przeglądarki.
 4. Dodanie Produktów do koszyka nie oznacza ich zakupu bądź rezerwacji
 5. Na skutek różnych godzin pracy Tadam! oraz dni wolnych ustawowo od pracy może zaistnieć sytuacja, iż zrealizowanie danego zamówienia (wybór miejsca odbioru, godziny, daty, produktu) nie będzie możliwe. Takie informacje będą podawane na bieżąco drogą mailową.
 6. Sprzedawca oświadcza, że jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną. Sprzedawca informuje Klienta, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem, z jakim wiąże się korzystanie z Internetu i zaleca Klientowi, aby podjął odpowiednie działania aby zminimalizować to ryzyka.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Formularzu lub mailowo.

III.  Warunki zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym lub drogą mailową.
 2. Ceny Produktów zaprezentowane na stronie Sklepu Internetowego są wiążące dla stron umowy sprzedaży i od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia lub mailowo, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Produktach oraz ich cenach zamieszczonych na Stronie Sklepu.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym lub mailowo zgodnie z pkt. II.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

IV. Sposoby i terminy płatności

 1. Klient ma obowiązek zapłacić za zamówione produkty. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

V. Odbiór produktu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby odbioru Produktu: Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jagiellońska 14 Warszawa, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 4 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin odbioru ustalany jest z Klientem drogą mailową.Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez email: [email protected]
 2. W opisie reklamacji należy wskazać: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady; 
  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; dowód zakupu (potwierdzenie przelewu, potwierdzenie zamówienia); danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona drogą mailową, na adres podany przy składaniu reklamacji.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.
 2. Sprzedawca umożliwia jednak klientowi odstąpienie od umowy nie później niż 1 dzień po złożonym zamówieniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 3. W tym przypadku odstąpienia od umowy klientowi zostaną zwrócone koszty dokonanej płatności, nie później niż 14 dni po dokonanej płatności.
  Płatność zostanie zwrócona na adres rachunku bankowego podanego w zamówieniu lub przekazanego poprzez e-mail.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy zobowiązany jest ponieść konsument.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Klient, który rozpoczął korzystanie z usług objętych Regulaminem lub wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu, zawiera jednocześnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Zmiana Regulaminu:
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019.
https://secure.bigcartel.com/admin/design#